top of page

Zprávy z workshopu

Ve dnech 1.  a 2. října 2012 proběhl workshop Pražské linky důvěry „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know how“.

Během workshopu zazněly příspěvky účastníků studijní cesty do Švýcarska, ale i dalších pracovníků linek důvěry  a tísňových linek. Jako doprovodný program proběhl sněm ČAPLD. Rovněž byl prezentován nově vyvíjený software pro zápis kontaktů linek důvěry a chatový modul používaný v rámci pilotního provozu chatu na Pražské lince důvěry. Na závěr workshopu proběhl varhanní koncert v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Účastníci workshopu volali po zveřejnění prezentací a výstupů z diskusí a prací ve skupinách na internetu. Jim i všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají, ale neměli možnost se workshopu osobně zúčastnit, tedy vycházíme vstříc a přinášíme více informací o proběhlé akci.

Ta se konala v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Ve velké zasedací místnosti probíhala hlavní část programu.

     

Dále uvádíme prezentace jednotlivých příspěvků spolu s výstupy ze skupinových prací a diskusí. Jsou uváděny v pořadí tak, jak byly prezentovány (viz. program workshopu). Na příspěvek přejdete kliknutím na jeho název. V závěru jsou pak uvedeny stručné výstupy z dotazníků, který vyplňovali účastníci workshopu.

 

Jak se podává ruka ve Švýcarsku a jak v Čechách

Dialog žirafy a vlka v rámci nenásilné komunikace

Bc. Lucie Hermánková, supervizorka, bývalá vedoucí Pražské linky důvěry, Bc. Silvie Novotná, koordinátorka projektů,  bezplatná webová poradna Aperio, Pražská linka důvěry

Jak se dělá telefonická krizová intervence: srovnání systémů a způsobů práce linek důvěry pro dospělé ve Švýcarsku (Die Dargebotene Hand) a v ČR (Pražská linka důvěry, zkušenosti účastníků workshopu). Zaměření na systém práce s dobrovolníky a jejich vzdělávání. Jsou švýcarské zkušenosti přenositelné do ČR a jak? Prezentace, interaktivní seminář, diskuze.

     

Sebevraždy trochu jinak - prezentace s výstupy

 Mgr. Jitka Medřická, DiS., psycholožka a sociální pracovnice, vedoucí Pražské linky důvěry

Je práce s klienty se sebevražednými tendencemi opravdu smysluplná? Lze snížit riziko sebevražedného jednání úpravou vnějších podmínek či ztížením přístupu ke zbraním?Co by mohlo platit na sebepoškozující se klienty? Zajímavé podněty ze švýcarských zkušeností a výzkumů psychiatra a suicidologa Thomase Reische  z Univerzitní psychiatrické kliniky v Bernu. Uvažujeme u nás podobně? Interaktivní seminář, diskuse

       

Pro Mente Sana - prezentace

Pro Mente Sana - výstupy z diskusí

Bc. Silvie Novotná, sociální pracovnice, Pražská linka důvěry; Mgr.  Jarmila Kubáňková, psycholožka, Pražská linka důvěry, Green doors

 Výhody jednotného systému pomoci pro osoby s psychiatrickým onemocněním. Prezentace švýcarské organizace Pro Mente Sana a srovnání se situací v sociálních službách pro tuto skupinu v ČR.  

 

Duchovní jako pracovník na lince důvěry - prezentace s výstupy

Mgr. Eva Cudlínová, sociální pracovnice, Pražská linka důvěry, duchovní, Církev Československá husitská; Mgr. Martina Kopecká, doktorandka Husovy teologické fakulty

Práce na lince důvěry pod úhlem teologického pohledu aneb propojení zkušeností krizového pracovníka a duchovního. V čem může být teologická zkušenost přínosná a v čem naopak brzdí?  Interaktivní seminář, diskuse

 

Resuscitace po telefonu - prezentace

MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska Zdravotnické  záchranné služby Hlavního města Praha

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) patří v České republice (ČR) mezi standardní metodiky práce zdravotnického střediska. Cílem dispečera je rozpoznat náhlou zástavu oběhu (NZO) a následně poskytnout odpovídající instrukce k provádění resuscitace svědky události. Součástí prezentace jsou i ukázky reálných hovorů z tísňové linky 155.
 

Metodika práce s volajícími na lince Die Dargebotene Hand - prezentace s výstupy

Mgr. Klára Gramppová Janečková, psycholožka, zástupkyně vedoucí Linky Seniorů Elpida o. p. s.

Prezentace a následná diskuse nad metodikou práce s volajícími na lince Die Dargebotene Hand, Curych na základě příručky pro práci s volajícími pro dobrovolné pracovníky linky. Zaměření na opakované volající, sebevražedné hovory a volající s hraniční poruchou osobnosti.

 


Hranice a limity krizové intervence - prezentace s výstupy

 Mgr. Michal Kniha, speciální pedagog, Pražská linka důvěry, Linka Bezpečí

 Moderovaná diskuse, jejíž cílem je pokusit se posdílet a pojmenovat hranice a limity v rámci krizové intervence (příp. jednotlivých pracovišť).  Jak se limity v práci s  konkrétním klientem projevují a jak s nimi pracujeme? Přichází s novými technologiemi (skype, chat, email) i změna vymezení KI? Čeká KI další redefinice  s ohledem na rozšiřující se možnosti kontaktu s klientem (např. videohovor)?

  

Krizová intervence pomocí SMS zpráv - prezentace

Krizová intervence pomocí SMS zpráv - výstupy z workshopu

Mgr. Jarmila Kubáňková, psycholožka, Pražská linka důvěry, Green doors;  Jaroslava Korčáková, dipl. sp. ped., Pražská linka důvěry

Možnosti a úskalí této nové metody, předání  zkušeností ze švýcarské praxe organizace Seelsorge, provozující  „SMS linku důvěry“. Prezentace, diskuse

 

Průvodce začínajícího chataře - výstupy z workshopu

Mgr.  Bohuslava Horská, sociální pracovnice, Modrá linka Brno;  Mgr. Šárka Licehammerová, psycholožka, Modrá linka Brno

Vydáme se cestou Modré linky od jednoznačného "ne" chatu až do jeho zavedení, cestou myšlenkových i formálních obsahů. Seznámíme se se s "know how" chatové komunikace s klientem za využití zkušeností Modré linky i švýcarských kolegů. Ochutnáme "live" chat z dílny Modré linky, nabídneme pohledy do půlroční zkušenosti s chatem, komparaci s e-mailovou a telefonickou formou kontaktu a přineseme první statistické údaje. Seminář bude koncipován interaktivně, s možností aktivně vyzkoušet roli konzultanta chatu i jeho klienta.

 

"Ulita" - prezentace

"Ulita" - výstupy z workshopu

Jaroslava Korčáková, dipl. sp. ped., Pražská linka důvěry

Krizová pomoc pro děti a mládež  ve Švýcarsku a v Čechách. V čem se liší? Je možné se nechat inspirovat například Krizovým centrem pro děti a mladistvé Schlupfhuus (v překladu „ulita“)? Prezentace, diskuse

Rodič v síti? Poradenství rodičům s důrazem na využití ICT - prezentace s výstupy z workshopu

Mgr. Michal Šmolka, psycholog, Olivova dětská léčebna v Říčanech, bývalý pracovník Pražské linky důvěry a Linky bezpečí

Interaktivně pojatý příspěvek, který si klade za cíl společně postihnout specifika distančního poradenství rodičům jak formou telefonickou, tak elektronickou. Vychází zejména z informací, jež poskytla Rodičovská linka v Zürichu.

 

 

Stručné výstupy z workshopu vycházející z dotazníků účastníků

Účastníci workshopu byli motivováni zejména zájmem získat nové informace z oboru, rozšířit si obzory a sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy z jiných linek. Workshop posloužil rovněž jako místo setkání odborníků ze stejné profese s možností navázání nových kontaktů. Lákavá byla i možnost předání zkušeností ze Švýcarska.

Jako nejvíce inspirativní z prezentovaných švýcarských zařízení, navštívených během studijní cesty, byla hodnocena organizace Die Dargebotene Hand (Podaná ruka), linka důvěry fungující na jednotném telefonním čísle 143. Pro účastníky workshopu byla nejvíce překvapivá právě jednotnost této služby, a to v přístupu, vzdělávání pracovníků a prezentaci linky navenek. Patrně největším vnímaným rozdílem oproti českému prostředí pak byla práce dobrovolníků, kteří jsou páteří této organizace,  péče o ně a prestiž, které se těší. 

Rovněž SMS krizová linka (Seelsorge – Hilfe per SMS) dala mnohým námět k zamyšlení, protože v Čechách zatím taková služba zcela chybí.

Jako nejvíce využitelné pro praxi linkařů v Čechách byly vnímány poznatky týkající se práce se sebevražedným klientem. Ty čerpaly jednak ze zkušeností Dr. Thomase Reische, suicidologa a psychiatra z Psychiatrické kliniky v Bernu, jednak z příručky pro práci se sebevražednými klienty lindy Dargebotene Hand. Účastníci workshopu ocenili tipy pro práci se sebepoškozujícím se klientem, jako poněkud kontroverzní se ukázalo téma „doprovázení při sebevraždě“.

V kontrastu s českými standardy a obvyklými metodami práce na linkách důvěry vystoupilo ze švýcarských zkušeností pojetí hovoru jako „setkání člověka s člověkem“, tedy nikoli klienta s odborníkem, institucí, tak, jak tomu bývá v Čechách. Jiné kulturní prostředí tak s sebou přináší i jiná očekávání od poskytované služby. Český klient je zvyklý dostávat odbornou radu, ve  Švýcarsku jde častěji právě „jen o lidské setkání“, které není zaměřené na řešení problému.

Podobně by pak mnozí linkaři rádi přenesli do své praxe i prezentovanou metodu nenásilné komunikace (vlk a žirafa).

Jako největší rozdíly mezi švýcarským a českým prostředím byl vnímán systém práce s dobrovolníky a rovněž způsob financování služeb.

Z příspěvků čerpajících z českých zkušeností byl jako nejužitečnější hodnocen workshop „Průvodce začínajícího chataře“, kde byly předány praktické zkušenosti z chatového provozu Modré linky. Pro mnohá pracoviště, která jsou zatím ve fázi zvažování zavedení této služby, byl workshop velmi inspirativní a návodný.

Jako poměrně přínosné byly hodnoceny i diskuse a práce ve skupinách, které probíhaly během jednotlivých příspěvků. Pracovníci linek měli příležitost konfrontovat své názory a zkušenosti s názory linkařů z jiných zařízení .

Jako největší problém v práci s klienty na telefonu na pracovištích českých linek důvěry bylo hodnoceno navázání některých opakovaně volajících klientů na linky důvěry a probléme tzv. kartotéčních klientů. Mnoho linek vidí problém ve finančním zajištění pracoviště, existenční nejistotě,  v možnostech propagace apod. Zejména pracovníci na bezplatných linkách pak jako problém vidí přetíženost a rovněž zneužívání linky testovacími (zejména dětskými) hovory.

Při zamyšlení se nad problémy vyskytujícími se při poskytování elektronické formy pomoci (skype, e-mail, chat) byly nejčastěji uváděny technické problémy (s připojením, s fungováním služby skype apod.). Jako problematická byla hodnocena i časová náročnost intervence prostřednictvím chatu. K té se pak přidružuje i absence neverbálních signálů a možnost informačního šumu.  Větší část pracovišť však zatím tyto formy pomoci neposkytuje, některé o jejich  zavedení uvažují a workshop brali také jako příležitost zjistit více o možnostech těchto služeb.  

Z dotazníků vyplynulo, že dalším tématem, které se jeví jako nosné a které by mohlo zaznít na dalších setkáních (například i v rámci nadcházející listopadové konference) je práce s kartotéčním klientem, práce se suicidálním klientem, jednotný způsob vzdělávání a supervize pracovníků LD a vyjasnění si kompetencí LD a tísňových linek.

Většina přítomných na workshopu plánuje svou účast i na konferenci. Její přesný program by měl být již brzy zveřejněn.

Takže na viděnou na konferenci se těší

 

Mgr. Jitka Medřická, vedoucí Pražské linky důvěry a celý tým Pražské linky důvěry

 

 

 

 

.

bottom of page