top of page

Pozvánka na workshop a konferenci Pražské linky důvěry

Pražská linka důvěry, středisko Centra sociálních služeb Praha, Vás zve na dvě akce projektu podpořené z grantu Fondu Partnerství švýcarsko – české spolupráce


Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know-how

1) Workshop pro pracovníky, provozovatele a příznivce českých linek důvěry (a dalších služeb poskytujících telefonickou krizovou pomoc)


Termín konání: 1.2. 10. 2012 (pondělí a úterý)
Místo konání: Velká zasedací síň Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Dvoudenní workshop bude zaměřen na dva tematické okruhy. Téma prvního dne bude telefonická krizová pomoc. Druhý den bude věnován moderním informačním technologiím a jejich využití při poskytování krizové pomoci. Oba dny budou věnovány přenosu zkušeností získaných ze studijní cesty po švýcarských zařízeních a výměně zkušeností českých poskytovatelů krizové pomoci po telefonu, chatového a internetového poradenství.

2) Konference pro krizové pracovníky, psychology, psychoterapeuty, sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky pomáhajících profesí a jejich studenty


Termín konání: 15.–16. 11. 2012 (čtvrtek a pátek)
Místo konání: Velká zasedací síň Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Dvoudenní konference je určena pro odbornou i širokou laickou veřejnost. Pozvání k osobní účasti přijali čtyři švýcarští experti, se kterými jsme se ve Švýcarsku setkali. Přednesou nejen své příspěvky, ale jsou také připraveni diskutovat a sdílet příklady dobré praxe. Hlavním účelem konference bude přenos zkušeností při poskytování krizové pomoci a poradenství prostřednictvím moderních informačních technologií i při klasické práci po telefonu a intervenci tváří v tvář.

Workshop i konference jsou bezplatné, tlumočení z němčiny je zajištěno, stejně jako občerstvení po celý den (včetně oběda).

Těšíme se na Vás, Pražská linka důvěry.

Thomas Reisch - vedoucí oddělení psychoterapie, suicidolog, psychiatr, vědec
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) - Psychiatrische Poliklinik, tj. Univerzitní psychiatrické služby Bern. Psychiatrická klinika v Bernu disponuje 200 lůžky a 14 lůžky krizovými. Dalších 100 míst je ambulantních. Spravuje také krizová centra a stacionáře rozmístěné po městě.


Sebevražedné impulsy, sebepoškozování a hraniční poruchy osobnosti (borderline) - specifika práce po telefonu. Nabídka praktických metod krizové práce se sebevražedným klientem, příklady dobré praxe při práci s hraničními poruchami osobnosti (bordeline), se specifikami krizové práce po telefonu.

Tony Styger - vzděláním teolog, který 11 let vede švýcarskou linku důvěry

Dargebotene Hand - Podané ruce, tj. krizová linka pro celou populaci (zejména pro dospělé, protože děti mají dětskou linku na čísle 147)

 

Generální partner studijní cesty se sídlem (a zároveň regionální pobočkou) v Curychu. Provozují non stop krizový telefon, dostupný po celém Švýcarsku na trojmístném bezplatném čísle 143. Pracoviště linky existuje v každém z celkem 12 kantonů. Podle místa, odkud klient volá, je spojen s nejbližší pobočkou Dargebotene Hand. Kromě krizového telefonu provozují také internetové poradenství (mail) a ve vymezených hodinách také chat. Existují již od roku 1957.


Nestátní nezisková organizace, v představenstvu jsou zástupci církví, neboť ze 3/4 jsou financováni příspěvky z církví (1/4 dary, závěti). Jsou naprosto nezávislí na státu, nečerpají z kantonů žádné peníze. Ačkoli jsou financováni většinově církvemi, linka není orientována religiozně. Ctí anonymitu a důvěrnost jako hlavní proncipy práce s klientem. Principy práce s klienty a příprava pracovníků je shodná ve všech pobočkách Dargebotene Hand po celém Švýcarsku.


Mají vypracovaný náročný a dlouhodobý systém odborné přípravy svých pracovníků. Sami je pro nástup na linku školí a cvičí. Pracovníci jsou dobrovolníci, převážně laici s výcvikem a je jich cca 90 jen na pobočce v Curychu.

 

Jörg Weisshaupt - vzděláním teolog, ředitel organizace a SMS master
Seelsorge - Hilfe per SMS (SMS krizová linka). SMS linka důvěry poskytuje své služby 15 let na telefonním čísle 767. Kromě SMS provozují také internetové poradenství (mail). Seelsorge = péče o duši. V německy mluvících zemích se jako Telefonseelsorge běžně označují linky důvěry.

 

Krizová pomoc prostřednictvím SMS je vedena dle zásad poskytování krizové intervence, nejedná se tedy o pastoraci (duchovní péčí). Posláním organizace je bezpečně, zdarma, diskrétně, prostřednictvím elektronické komunikace nabízet poradenství a pomáhat najít smysl života. "Kdyby Ježíš dnes žil, komunikoval by prostřednictvím e-cest." Cílem není misie, ale pomoc potřebným.


Peter Sumpf - vedoucí Rodičovské linky, sociální pracovník, rodinný terapeut
Elternnotruf - Rodičovská linka. Občanské sdružení provozující non stop telefon, internetové (mail) i osobní poradenství rodičům a dalším, kteří pečují o děti (příbuzní, učitelé, vychovatelé), sídlí v Curychu.


Zaměření – prevence CAN, heslo "raději sáhni na telefon, nežli na dítě". Principiálně postaveno na  důvěře v to, že rodiče chtějí dobře vychovávat své děti, ale mají své slabé chvíle, kdy mohou selhat. 

bottom of page