Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

O Projektu Pražské linky důvěry

Hlavní účel projektu:

Zlepšení situace v oblasti poskytování krizové pomoci v České republice, zejména využívání moderních informačních technologií pro tyto účely, a zvýšení informovanosti české veřejnosti o této problematice. Hlavním prostředkem pro naplnění tohoto účelu bude transfer know-how, zkušeností a dobré praxe od švýcarského partnera.

Hlavní partner projektu:

Národní švýcarská organizace Dargebotene Hand, která zastřešuje 14 nezávislých regionálních a lokálních linek důvěry. Poskytuje krizové poradenství prostřednictvím telefonu (bezplatná linka) a po internetu (chat a email). Právě v oblasti služeb poskytovaných přes internet mají Dargebotene Hand cenné zkušenosti a know-how, které jsou hlavním vkladem partnerské organizace do projektu.

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl identifikovat prostřednictvím studijní cesty po švýcarských organizacích metody a postupy práce, zejména v oblasti využití internetu pro krizové poradenství.  Na základě přenosu know-how, znalostí a zkušeností ze strany švýcarského partnera do české organizace, bude uspořádán workshop a konference pro české provozovatele linek důvěry. Projekt tak zajistí vzájemný přenos informací, zkušeností a praxe mezi zúčastněnými partnery. V duchu tohoto hlavního účelu si projekt stanoví několik cílů:

- Identifikovat prvky dobré praxe v oblasti metodiky telefonické krizové pomoci
- Identifikovat prvky dobré praxe v oblasti při využívání moderních informačních technologií pro krizové poradenství
- Pilotně přenést tyto prvky dobré praxe do České republiky a otestovat je v praxi
- Poskytnout získané know-how a zkušenosti odborné veřejnosti v ČR – poskytovatelům TKP
- Vytvořit univerzálně použitelnou Metodiku pro využívání moderních informačních technologií při poskytování krizové pomoci

Realizátor projektu:

Centrum sociálních služeb Praha prostřednictvím svého zařízení, Pražské linky důvěry, připraví v rámci projektu nástroje, které přispějí ke zlepšení situace v poskytování krizové pomoci v ČR.
Během realizace projektu se předpokládá aktivní účast a komunikace obou projektových partnerů (Pražské linky důvěry a Dargebotene Hand ) a také dalších českých poskytovatelů telefonické krizové pomoci (linky důvěry v ČR). Toto spojení a vzájemná komunikace mezi partnery má za účel vést k intenzivnějšímu networkingu a prohlubování partnerských sítí a vztahů jak mezi sebou, tak i mezi jinými zainteresovanými organizacemi, kteří se budou přímo i nepřímo projektu účastnit.

Výstupy projektu:

studijní cesta do Švýcarska

  • (výstupy ze studijní cesty a dvoudenního wokrshopu budou zpracovány do Metodiky pro využívání moderních informačních technologií při poskytování krizové pomoci)
  • webový portál projektu + pilotní provoz chat-modulu (testovací provoz chat-modulu pro poskytování krizového poradenství  – 3 měsíce)
  • dvoudenní Workshop pro provozovatele a pracovníky linek důvěry ČR (2 x 8 hodin)
  • Metodika pro využívání moderních informačních technologií při poskytování krizové pomoci
  • Závěrečná konference – představení výsledků (hodnocení provozu chat-modulu + Metodika)
  • Sborník v počtu 50 výtisků (+ elektronická verze na webu)