Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Navštívená zařízení

Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) - Psychiatrische Poliklinik
(Univerzitní psychiatrické služby Bern) "odkaz na stránky instituce"

Psychiatrická klinika v Bernu disponuje 200 lůžky a 14 lůžky krizovými. Dalších
100 míst je ambulantních. Spravuje také krizová centra a stacionáře rozmístěné
po městě Bern.

PD. Dr. med. Thomas Reisch
- vedoucí oddělení psychoterapie, suicidolog, psychiatr, vědec 

Téma: „Sebevražedné impulsy, sebepoškozování a hraniční poruchy osobnosti
(borderline) - specifika práce po telefonu“

Nabídka praktických metod krizové práce se sebevražedným klientem.
Příklady dobré praxe při práci s hraničními poruchami osobnosti (bordeline),
se specifikami krizové práce po telefonu.

Téma: „Metoda „Therapy Sociale - komunikace bez násilí“

Zakladatel metody, kterou aplikoval např. v usmiřovacích procesech (Rwanda, Kongo).
Základní seznámení s principy této metody a nastínění možností použití při komunikaci s klientem v rámci krizové práce. Zejména při prevenci burn-out syndromu u pomáhajících pracovníků.

http://www.institut-charlesrojzman.com/homepage_040.htm

Charles Rojzman
 – psycholog a univerzitní profesor (Philadelfia, Paris), francouz žijící v Bernu

Elternnotruf - Rodičovská linka "odkaz na stánky instituce"

Občanské sdružení provozující non stop telefon, internetové (mail) i osobní poradenství rodičům a dalším, kteří pečují o děti (příbuzní, učitelé, vychovatelé), sídlí v Curychu.
Zaměření – prevence CAN, heslo "raději sáhni na telefon, nežli na dítě". Principiálně postaveno na  důvěře v to, že rodiče chtějí dobře vychovávat své děti, ale mají své slabé chvíle, kdy mohou selhat.  

Peter Sumpf
- vedoucí Rodičovské linky, sociální pracovník, rodinný terapeut

Dargebotene Hand - Podané ruce "odkaz na stránky instituce"

Generální partner studijní cesty, krizová linka pro celou populaci (zejména pro dospělé, protože děti mají dětskou linku 147) – sídlo a zároveň regionální pobočka v Curychu.
Provozují non stop krizový telefon, dostupný po celém Švýcarsku na trojmístném bezplatném čísle 143. Pracoviště linky existuje v každém z celkem 12 kantonů. Podle místa, odkud klient volá, je spojen s nejbližší pobočkou Dargebotene Hand. Kromě krizového telefonu provozují také internetové poradenství (mail) a ve vymezených hodinách také chat. Existují již od roku 1957.
Nestátní nezisková organizace, v představenstvu jsou zástupci církví, neboť ze 3/4 jsou financováni příspěvky z církví (1/4 dary, závěti). Jsou naprosto nezávislí na státu, nečerpají z kantonů žádné peníze. Ačkoli jsou financováni většinově církvemi, linka není orientována religiozně. Ctí anonymitu a důvěrnost jako hlavní proncipy práce s klientem. Principy práce s klienty a příprava pracovníků je shodná ve všech pobočkách Dargebotene Hand po celém Švýcarsku.
Mají vypracovaný náročný a dlouhodobý systém odborné přípravy svých pracovníků. Sami je pro nástup na linku školí a cvičí. Pracovníci jsou dobrovolníci, převážně laici s výcvikem a je jich cca 90 jen na pobočce v Curychu. 

Tony Styger
11 let vedoucí linky
vzděláním: teolog 

Katrin Egloff
8 let zástupkyně vedoucího
vzděláním: sociální pracovnice

Pro mente sana - Pro zdravého ducha "odkaz na stránky instituce"

(Poradenský a krizový telefon pro psychicky nemocné)

Služby jsou poskytovány samotným nemocným, jejich příbuzným a pečujícím a odborné veřejnosti.
Nadace vznikla v roce 1978.
Filosofií nadace je destigmaizace psychatrických onemocnění a orientace na potřeby psychicky nemocných. Zaměřují se také na veřejnost v oblastech vzdělávání a osvěty + zcitlivování (senziblizace) pro téma psychických onemocnění.
Provozují zdarma telefonickou pomoc 4 x týdně 3 hodiny a také osobní poradenství. Pracují v tandemu psycholog+právník a poskytují jak psychosociální, tak právní poradenství.
Letos mají nový projekt - individuální plány hospitalizace psychiatrických pacientů (tzv. psychiatrický testament).
Zajímavost - ve Švýcarsku existuje psychiatrická záchranná služba = rychlá zdravotnická pomoc při akutních psychiatrických stavech. Funguje pod nemocnicí a dispečink  lékařské pomoci a v indikovaných případech posílá rychlou psychiatrickou pomoc (specializovaná sanitka s personálem, odlišná od klasického vozu rychlé záchranné služby) 

Vera Luif
- psycholožka, ombudsmanka pro psychicky nemocné

Herr Lutig
- vedoucí právního oddělení

Sorgentelefon v organizaci Schupfhuus

(Krizový telefon v Krizovém centrum pro mládež) "odkaz na stránky instituce"

Organizace provozuje v Curychu krizové centrum pro mládež (stacionář pro mládež v krizi ve věku 13-18 let) a poradnu pro oběti.
Non stop krizový telefon a internetové poradenství (mail) funguje pod krizovým centrem (ještě před 4 lety provozovali dětskou linku na čísle 143). Poradna pro oběti je samostatná.
Podmínkou přijetí do krizového centra je subjektivně vnímaná akutní krize dítěte, děti mohou přijít samy z ulice. Kapacite je osm míst + čtyři akutní krizová.
Základním principem je - na prvním místě dítě a jeho potřeby a práva, rodiče až v druhé linii. Po přijetí klienta s rodiči samozřejmě navazují kontakt a nabízejí spolupráci.
Poradna pro oběti je oddělena od krizového centra. Švýcarský zákon definuje kdo a za jakých podmínek je obětí. Klient jako oběť má právo na ochranu a podporu, organizace o oběť pečující čerpá prostředky z kantonálních peněz (obdoba čekých krajů).
Referovala paní ředitelka organizace a zařízeními nás prováděl terapeut krizového centra.

Seelsorge - Hilfe per SMS
(SMS krizová linka) "odkaz na stránky instituce"

SMS linka důvěry poskytuje své služby 15 let na telefonním čísle 767. Kromě SMS provozují také internetové poradenství (mail).
Seelsorge = péče o duši. V německy mluvících zemích se jako Telefonseelsorge běžně označují linky důvěry. Krizová pomoc prostřednictvím SMS je vedena dle zásad poskytování krizové intervence, nejedná se tedy o pastoraci (duchovní péčí).

Posláním organizace je bezpečně, zadarno, diskrétně, prostřednictvím elektronické komunikace nabízet poradenství a pomáhat najít smysl života. "Kdyby Ježíš dnes žíl, komunikoval by prostřednictvím e-cest." Cílem není misie, ale pomoc potřebným.

Jörg Weisshaupt
- teolog, ředitel organizace a SMS master