Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how

Pozvánka na workshop a konferenci Pražské linky důvěry

Pražská linka důvěry - středisko Centra sociálních služeb Praha  
Vás zve na dvě akce projektu podpořené z grantu Fondu Partnerství švýcarsko – české spolupráce

Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know-how

1)    Workshop pro pracovníky, provozovatele a příznivce českých linek důvěry (a dalších služeb poskytujících telefonickou krizovou pomoc)

Termín konání: 1. - 2. 10. 2012 (pondělí a úterý)
Místo konání: Velká zasedací síň Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Dvoudenní workshop bude zaměřen na dva tematické okruhy. Téma prvního dne bude telefonická krizová pomoc. Druhý den bude věnován moderním informačním technologiím a jejich využití při poskytování krizové pomoci. Oba dny budou věnovány přenosu zkušeností získaných ze studijní cesty po švýcarských zařízeních a výměně zkušeností českých poskytovatelů krizové pomoci po telefonu, chatového a internetového poradenství.

2)    Konference pro krizové pracovníky, psychology, psychoterapeuty, sociální a zdravotní pracovníky, pracovníky pomáhajících profesí a jejich studenty

Termín konání: 15.  – 16. 11. 2012 (čtvrtek a pátek)
Místo konání: Velká zasedací síň Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Dvoudenní konference je určena pro odbornou i širokou laickou veřejnost. Pozvání k osobní účasti přijali čtyři švýcarští experti, se kterými jsme se ve Švýcarsku setkali. Přednesou nejen své příspěvky, ale jsou také připraveni diskutovat a sdílet příklady dobré praxe. Hlavním účelem konference bude přenos zkušeností při poskytování krizové pomoci a poradenství prostřednictvím moderních informačních technologií i při klasické práci po telefonu a intervenci tváří v tvář.

Workshop i konference jsou bezplatné, tlumočení z němčiny je zajištěno, stejně jako občerstvení po celý den (včetně oběda).

Přihlašujte se prostřednictvím krátkého formuláře ZDE co nejdříve, neboť počet míst je omezen.

Těšíme se na Vás, Pražská linka důvěry.

Thomas Reisch - vedoucí oddělení psychoterapie, suicidolog, psychiatr, vědec
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) - Psychiatrische Poliklinik, tj. Univerzitní psychiatrické služby Bern. Psychiatrická klinika v Bernu disponuje 200 lůžky a 14 lůžky krizovými. Dalších 100 míst je ambulantních. Spravuje také krizová centra a stacionáře rozmístěné po městě.
Sebevražedné impulsy, sebepoškozování a hraniční poruchy osobnosti (borderline) - specifika práce po telefonu. Nabídka praktických metod krizové práce se sebevražedným klientem, příklady dobré praxe při práci s hraničními poruchami osobnosti (bordeline), se specifikami krizové práce po telefonu.

Tony Styger – vzděláním teolog, který 11 let vede švýcarskou linku důvěry

Dargebotene Hand - Podané ruce, tj. krizová linka pro celou populaci (zejména pro dospělé, protože děti mají dětskou linku na čísle 147)

Generální partner studijní cesty se sídlem (a zároveň regionální pobočkou) v Curychu. Provozují non stop krizový telefon, dostupný po celém Švýcarsku na trojmístném bezplatném čísle 143. Pracoviště linky existuje v každém z celkem 12 kantonů. Podle místa, odkud klient volá, je spojen s nejbližší pobočkou Dargebotene Hand. Kromě krizového telefonu provozují také internetové poradenství (mail) a ve vymezených hodinách také chat. Existují již od roku 1957.
Nestátní nezisková organizace, v představenstvu jsou zástupci církví, neboť ze 3/4 jsou financováni příspěvky z církví (1/4 dary, závěti). Jsou naprosto nezávislí na státu, nečerpají z kantonů žádné peníze. Ačkoli jsou financováni většinově církvemi, linka není orientována religiozně. Ctí anonymitu a důvěrnost jako hlavní proncipy práce s klientem. Principy práce s klienty a příprava pracovníků je shodná ve všech pobočkách Dargebotene Hand po celém Švýcarsku.
Mají vypracovaný náročný a dlouhodobý systém odborné přípravy svých pracovníků. Sami je pro nástup na linku školí a cvičí. Pracovníci jsou dobrovolníci, převážně laici s výcvikem a je jich cca 90 jen na pobočce v Curychu.

Jörg Weisshaupt – vzděláním teolog, ředitel organizace a SMS master
Seelsorge - Hilfe per SMS (SMS krizová linka)
SMS linka důvěry poskytuje své služby 15 let na telefonním čísle 767. Kromě SMS provozují také internetové poradenství (mail). Seelsorge = péče o duši. V německy mluvících zemích se jako Telefonseelsorge běžně označují linky důvěry.

Krizová pomoc prostřednictvím SMS je vedena dle zásad poskytování krizové intervence, nejedná se tedy o pastoraci (duchovní péčí). Posláním organizace je bezpečně, zdarma, diskrétně, prostřednictvím elektronické komunikace nabízet poradenství a pomáhat najít smysl života. "Kdyby Ježíš dnes žil, komunikoval by prostřednictvím e-cest." Cílem není misie, ale pomoc potřebným.


Peter Sumpf - vedoucí Rodičovské linky, sociální pracovník, rodinný terapeut
Elternnotruf - Rodičovská linka
Občanské sdružení provozující non stop telefon, internetové (mail) i osobní poradenství rodičům a dalším, kteří pečují o děti (příbuzní, učitelé, vychovatelé), sídlí v Curychu.
Zaměření – prevence CAN, heslo "raději sáhni na telefon, nežli na dítě". Principiálně postaveno na  důvěře v to, že rodiče chtějí dobře vychovávat své děti, ale mají své slabé chvíle, kdy mohou selhat.